Skip to content Skip to footer

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Joseph Christenson AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men det är nödvändigt för att vi ska kunna åta oss ett uppdrag, eftersom vi annars inte kan genomföra erforderlig jävs- och penningtvättskontroll.

Joseph Christenson AB behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Uppgifterna behandlas då på grundval av förpliktelser enligt bl a lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering, bokföringslagen (1999:1078). Även om vi inte är anslutna till Advokatsamfundet tillämpar vi de advokatetiska reglerna enligt 8 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740). Personuppgifterna kan också behandlas på grundval av andra myndighetsbeslut eller annan lag samt med grund i ditt samtycke när vi ingått avtal med dig som klient.

Joseph Christenson AB kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,

(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,

(iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol,

(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

(v) om uppgifterna måste lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande eller längre om ärendet så kräver.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Joseph Christenson AB om användningen av de personuppgifter som rör dig.

Tillsynsmyndigheten är Datainspektionen, dit Du kan vända dig med eventuella klagomål gällande personuppgiftsbehandlingen.

Kontakta oss om du har några frågor gällande vår personuppgiftsbehandling.

 

Om oss

En nytänkande, kreativ advokatbyrå. Ställer upp när och var klienterna behöver oss.

Kontakt

Våra kontor

Lilla Brogatan 31, 503 35 Borås
Sven Hultins gata 9 C, Göteborg
Nabbensbergsvägen 2, Vänersborg
Munkerödsvägen 4A, Stenungsund
Östra Storgatan 9, Jönköping
Hyllie Stationstorg 31, Malmö
Kapellvägen 4D, Eksjö
Västra Mjällbyvägen 39, Sölvesborg

Hans von Kantzows väg 50, Hallstahammar
Klostergatan 9, 753 21 Uppsala
Kungsgatan 5, 632 20 Eskilstuna
Drottninggatan 11, 641 30 Katrineholm
Teknikringen 10, 583 30 Linköping
Norra Kungsgatan 1, 803 20 Gävle
Västgötegatan 7, 602 21 Norrköping
Sockerbruksgatan 1, 531 40 Lidköping

Christenson Law © 2022 All Rights Reserved.
Web design by Vellora Studio & Co.