Skip to content Skip to footer

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Joseph Christenson AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men det är nödvändigt för att vi ska kunna åta oss ett uppdrag, eftersom vi annars inte kan genomföra erforderlig jävs- och penningtvättskontroll.

Joseph Christenson AB behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Uppgifterna behandlas då på grundval av förpliktelser enligt bl a lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering, bokföringslagen (1999:1078). Även om vi inte är anslutna till Advokatsamfundet tillämpar vi de advokatetiska reglerna enligt 8 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740). Personuppgifterna kan också behandlas på grundval av andra myndighetsbeslut eller annan lag samt med grund i ditt samtycke när vi ingått avtal med dig som klient.

Joseph Christenson AB kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,

(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,

(iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol,

(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

(v) om uppgifterna måste lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande eller längre om ärendet så kräver.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Joseph Christenson AB om användningen av de personuppgifter som rör dig.

Tillsynsmyndigheten är Datainspektionen, dit Du kan vända dig med eventuella klagomål gällande personuppgiftsbehandlingen.

Kontakta oss om du har några frågor gällande vår personuppgiftsbehandling.